Płatności

Zasady uiszczania płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania. Wysokość obowiązującej opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek).

Terminy płatności

Płatności należy dokonywać do 15-go każdego miesiąc z góry. Jeżeli dzień płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wymagalna jest w następnym dniu roboczym.

Zaległości

Jeżeli płatności nie są dokonywane terminowo lub brak jest wpłat wysyłane jest upomnienie, brak odnotowanej płatności w terminie 7 dni od otrzymania przez wezwanego upomnienia skutkuje wystawieniem tytułu wykonawczego do właściwego Urzędu Skarbowego.