PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • pon-pt: 8.00 – 17.00,
 • sob: 8.00 – 14.00

Od właścicieli/mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sławno do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zawierające azbest. Odpady przyjmowane są przez pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:

 • zgłoszenie pracownikowi Punktu rodzaju dostarczanych odpadów,
 • sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów,
 • ważenie odpadów,
 • zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres zameldowania osoby dostarczającej odpady (na postawie dowodu tożsamości), adres nieruchomości z której pochodzą odpady lub podanie miejsca wytworzenia odpadów, podpis osoby dostarczającej.
 • rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW/WŁAŚCICELI NIERUCHOMOŚCI

 1. Dostarczający odpady ma obowiązek podać swoje dane, adres zameldowania, adres nieruchomości z której pochodzą odpady lub podanie miejsca wytworzenia odpadów,
 2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem.
 3. Dostarczane odpady powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK.
 4. Odpady nie mogą być zmieszane z innymi odpadami ani nimi zanieczyszczone.
 5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.
 6. Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są zobowiązane do:
  • przestrzegania zaleceń obsługi Punktu,
  • parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia,
  • zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

 1. jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazują, że odpady mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 3. dostarczenia odpadów nieposegregowanych,
 4. odmowy okazania dowodu tożsamości,
 5. odmowy podania przez dostawcę odpadów danych, o których mowa w § 3 ust. 2,
 6. zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
 7. gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Punktu, iż wyładowane odpady nie są zgodne z deklarowanym kodem oraz nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem dostawca jest zobowiązany do załadunku i usunięcia odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na koszt własny.Każdy korzystający z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.